top of page

                                    ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Διαβάστε και ανημερωθείτε για τον κώδικα δεοντολογίας και όλους τους κανονισμούς που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση της αγωγής και την παροχή υπηρεσιών με αιθέρια έλαια.

ΚΕΦ. Α ΣΚΟΠΟΣ:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Σ.Ε.Α. έχει σαν κύριους σκοπούς:

 • Τη διατήρηση του επιπέδου των προσφερομένων απο τα μέλη του Σ.Ε.Α υπηρεσιών αγωγής με αιθέρια έλαια σε υψηλό επίπεδο.

 • Την ενθάρυνση της ακεραιότητας και υπευθυνότητας των μελών κατά την  άσκηση της αγωγής.

 • Την προαγωγή του κύρους και της υπόληψης των μελών και του Σ.Ε.Α.

 
ΚΕΦ. Β  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:
 • Τα μέλη οφείλουν να ασκούν ευσυνείδητα την αγωγή με αιθέρια έλαια και να συμπεριφέρονται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 • Τα μέλη οφείλουν να δείχνουν σεβασμό  προς κάθε άτομο που επιθυμεί την αγωγή με αιθέρια έλαια ανεξάρτητα απο θρήσκευμα, φύλο, χρώμα, πολιτική τοποθέτηση, κοινωνική θέση ή οικονομική κατάσταση.

 • Τα μέλη πρέπει να εργάζονται σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στο χώρο της υγείας αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα ή συνεισφορά κάθε ιατρικής ή θεραπευτικής τεχνικής.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να καταχρώνται την εμπιστοσύνη ή να εκμεταλλεύονται την έλλειψη γνωσεων αυτών που δέχονται τις υπηρεσίες τους.

 • Η αγωγή με αιθέρια έλαια βοηθάει τον καθένα να ιαθεί. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί οτι μπορεί να θεραπεύσει. Θα πρέπει να εξηγείται ότι η αντιμετώπιση τους είναι ολιστική και αποσκοπεί στη τόνωση του αμυντικού μηχανισμού, την ενεργοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοθεραπείας του οργανισμού και την εξισορρόπηση των φυσικών δυνάμεων του σώματος.

 • Τα μέλη ασκούν πάντοτε τις διάφορες τεχνικές με αγάπη, φροντίδα και επαγγελματική επιδεξιότητα προς όφελος του συνανθρώπου που δέχεται την αγωγή. Είναι σημαντικό να αισθάνεται άνετα και φιλικά.

 • Τα μέλη θα πρέπει να τηρούν τους νόμους του Κράτους.

 
ΚΕΦ. Γ   ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ:
 • Τα μέλη δεν κάνουν διάγνωση ασθενειών, εκτός εάν είναι ιατροί.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να συστήνουν έναρξη, τροποποίηση ή διακοπή φαρμακευτικής αγωγής εκτός αν είναι ιατροί.

 • Κατά την λήψη του ιστορικού θα πρέπει να συντάσσεται ειδική καρτέλλα, που θα περιλαμβάνει:

  1. Τα στοιχεία του προσερχόμενου

  2. Στοιχεία του θεράποντος ιατρού

  3. Ιστορικό υγείας

  4. Ημερομηνίες και διαπιστώσεις συνεδριών

 • Κάθε μέλος εργάζεται μόνο μέσα στα πλαίσια της εξειδίκευσης και ικανότητας του. Δεν πρέπει να δίνονται αναρμόδιες συμβουλές.

 • Σε περίπτωση που μέλος υποψιασθεί κάποια κατάσταση που χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση θα πρέπει να παραπέμπει τον θεραπευόμενο στον θεράποντα ιατρό του.

 • Ο χώρος άσκησης της αγωγής με αιθέρια έλαια πρέπει να αποτελεί ιδαίτερο δωμάτιο με κατάλληλο εξοπλισμό και εύκολη πρόσβαση σε λουτρό. Ο χώρος και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καθαροί και να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής.

 • Τα μέλη θα πρέπει να φροντίζουν τη δική τους υγεία και υγιεινή ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο αυτούς που τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 • Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική δράση τους.

ΚΕΦ. Δ. ΔΙΑΦΗΜιΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:
 • Η προσέλκυση πελατών απο τα μέλη θα πρέπει να γίνεται με ήπιους, κόσμιους και σοβαρούς τρόπους και μέσα σε πλαίσια επαγγελματικής άμιλλας ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το κύρος της αγωγής.

 • Σε περίπτωση διαφήμισης ή παρουσίας σε ΜΜΕ οι σχετικές διαφημίσεις ή παρουσιάσεις πρέπει να είναι διακριτικές και σοβαρές σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμησης και το Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Ε.Α.

ΚΕΦ. Ε   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
 • Τα μέλη πρέπει μεταξύ τους να αναφέρονται με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.

ΚΕΦ. ΣΤ  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
 • Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ του Σ.Ε.Α. Πριν ληφθεί οποιαδήποτε           τέτοια απόφαση τα μέλη ενημερώνονται για τη τροποποίηση και  καλούνται να εκφέρουν τη γνώμη τους. Εχοντας εξετάσει όλα τα σχόλια το Δ.Σ. αποασίζει τελικά.

 • Ο Κώδικας αυτός δεν αντικαθιστά κώδικες άλλων επαγγελματικών και μη Σωματείων στα οποία ένα μέλος μπορεί να ανήκει. Τα μέλη ενθαρρύνονται να εγγράφονται μέλη σε άλλα επαγγελματικά σωματεία που αφορούν ιδιαίτερα τις εναλλακτικές θεραπείες.

 • Κάθε παράβαση των άρθρων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας εξετάζεται απο την Επιτροπή Εισδοχής Νέων Μελών και Δεοντολογίας η οποία, αφού εξετάσει με λεπτομέρεια το θέμα, εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.  Το Δ.Σ, αποφασίζει για το τρόπο αντιμετώπισης, που μπορεί να φθάνει μέχρι τη διαγραφή του μέλους.

sea-code-of-ethics.jpg
bottom of page