Αίτηση Εγγραφής

 • Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ του συλλόγου μας.(Λήψεις)

 • Παρακαλούμε πρίν συμπληρώσετε την αίτηση διαβάστε τους παρακάτω κανονισμούς εισδοχής νέων μελών.

 • Μπορείτε να την προωθήσετε την αίτηση σας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στέλνοντας μας e-mail,
 2. Fax ή ταχυδρομείο.

                                ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
 • Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση [AK1] κανόνων και διαδικασιών τόσο για τη καθιέρωση διαφάνειας όσο, κυρίως, για τη διασφάλιση εγγραφής μελών με υψηλή γνωστική κατάρτιση.

 • Κατά το καταστατικό του Σ.Ε.Α οι κύριες διακρίσεις μελών είναι σε τακτικά και δόκιμα μέλη.

 • Σαν δόκιμα μέλη εγγράφονται, έπειτα από αίτησή τους:

 1. Οι ασκούντες την Αρωματοθεραπεία για ένα τουλάχιστον έτος και έχουν πιστοποιητικό σπουδών ή είναι μέλη αντίστοιχων Συλλόγων του εξωτερικού.
 2. Οι εκπαιδευόμενοι στην Αρωματοθεραπεία σε σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 • Σαν τακτικά μέλη εγγράφονται έπειτα από αίτησή τους:

 1. Οσοι έχουν πιστοποιητικό σπουδών Σχολών Αρωματοθεραπείας που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξάσκησης που έχει θεσπίσει ο Σ.Ε.Α σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Β.
 2. Οσοι ασκούν την Αρωματοθεραπεία επι μία τουλάχιστον πενταετία, δεν έχουν πιστοποιητικό σπουδών, αλλά προτείνονται από δύο τακτικά μέλη και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

 3. Οσα δόκιμα μέλη καλύψουν τις απαιτήσεις για εγγραφή τους σαν τακτικά μέλη.

 • Ο Σ.Ε.Α για να βοηθήσει στη συμπλήρωση γνώσεων, αλλά και για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του οφείλει να διοργανώνει κατάλληλες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ.

 • Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στον Σ.Ε.Α συμπληρώνουν σχετική αίτηση ως το Παράρτημα Α. Την αίτηση αυτή υπογράφουν και δύο προτείνοντα τακτικά μέλη.

 • Οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται εντός 2 μηνών από την Επιτροπή Εισδοχής Νέων Μελών, που προτείνει σχετικά στο Δ.Σ.

 • Το Δ.Σ αποφασίζει για τις αιτήσεις, συμπληρώνεται το αντίστοιχο τμήμα της αίτησης και με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα αποστέλλεται σχετική απαντητική επιστολή σε κάθε υποψήφιο.